Braveheart
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:42:19
Jsem princezna waleská.
1:42:21
Pøicházím jako
králova služebnice a z jeho povìøení.

1:42:25
Za jakým úèelem?
1:42:28
Abych projednala královy návrhy.
1:42:31
Budete hovoøit s ženou?
1:42:53
Slyšela jsem, že jste dostal titul rytíøe.
1:42:56
Nic jsem nedostal.
1:42:59
Bùh dìlá lidi takovými, jacíjsou.
1:43:01
Bùh z vás uèinil plenitele pokojných mìst?
1:43:04
Popravèího králova synovce,
vlastního bratrance mého manžela?

1:43:09
York byl shromaždištìm
každého vpádu do mé zemì.

1:43:14
Ten bratranec vìšel z mìstských zdí
nevinné Skoty, dokonce i ženy a dìti.

1:43:21
Dlouhán si poèínal ještì hùø,
když naposledy obsadil jedno skotské mìsto.

1:43:26
Je to krvavý vražedný divoch.
1:43:29
A vykládá vám tu samé lži.
1:43:31
Já nikdy nelžu.
1:43:36
Ale jsem divoch.
1:43:40
Nebo radìji ve francouzštinì?
1:43:44
Zeptejte se svého krále...
z oèí do oèí. Zeptejte se ho.

1:43:50
Uvidíte, jestli vás
jeho oèi pøesvìdèí o pravdì.


náhled.
hledat.