Braveheart
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:41:07
Já se nechci probudit.
1:41:10
Chci tu zùstat s tebou.
1:41:14
A já s tebou.
1:41:17
Ale ted' se musíš probudit.
1:41:22
Probud' se, Williame.
1:41:24
Probud' se.
1:41:27
Williame, probud'se...
1:41:30
Williame. Pøichází královská družina
1:41:33
s vlajícími korouhvemi pøímìøí
1:41:35
a se standartami samotného Dlouhána.
1:42:19
Jsem princezna waleská.
1:42:21
Pøicházím jako
králova služebnice a z jeho povìøení.

1:42:25
Za jakým úèelem?
1:42:28
Abych projednala královy návrhy.
1:42:31
Budete hovoøit s ženou?
1:42:53
Slyšela jsem, že jste dostal titul rytíøe.
1:42:56
Nic jsem nedostal.
1:42:59
Bùh dìlá lidi takovými, jacíjsou.

náhled.
hledat.