Braveheart
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:51:05
Moje armáda pochodovala øadu dní.
1:51:08
A ještì musíme uèinit
pøípravy, takže budu struèný.

1:51:14
Požadujeme každého vojáka, kterého
najdete, vᚠosobní doprovod i vás samotné.

1:51:19
A potøebujeme je ted' hned.
1:51:22
Když proti nám stojí taková síla,
je na èase zvážit i jiné možnosti.

1:51:26
Jiné možnosti?
1:51:28
Nechcete aspoò odvést
své muže na bojištì a usmlouvat

1:51:32
s Dlouhánem lepší dohodu,
1:51:35
- než se dáte na útìk?
- Sire Williame...

1:51:37
- Nedokážeme je porazit.
- Dokážeme.

1:51:39
- Sire Williame.
- A porazíme je.

1:51:44
Zvítìzili jsme u Stirlingu,
a pøesto se hašteøíte.

1:51:48
Zvítìzili jsme v Yorku,
a vyjste nám ani nepomohli.

1:51:51
Jestli se k nám ted' nepøidáte,
pak øíkám, že jste zbabìlci.

1:52:01
A jste-li Skoti,
1:52:02
pak se stydím za to, že jsem taky Skot.
1:52:05
Sire Williame, promluvme si o samotì.
1:52:10
Prosím tì o to.
1:52:14
Už jsi dosáhl obrovského úspìchu,
ale bojovat proti takové pøesile,

1:52:18
to už není odvaha, ale bìs.
1:52:21
Je to víc než bìs.
1:52:25
Pomoz mi.
1:52:27
Ve jménu Krista, pomoz i sám sobì.
1:52:31
Ted' máme šanci. Ted'.
1:52:33
Spojíme-li se, zvítìzíme. Zvítìzíme-li,
1:52:35
budeme mít to,
co nikdo z nás nikdy pøedtím nemìl.

1:52:40
Svou vlastní zemi.
1:52:43
Ty jsi právoplatný vùdce
a je v tobì síla, jáji vidím.

1:52:52
Sjednot' nás.
1:52:57
Sjednot' nás. Sjednot' klany.

náhled.
hledat.