Braveheart
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

2:07:27
Já jsem ten, kdo uhnívá.
2:07:29
Ale myslím,
že ty mᚠna tváøi víc neštìstí, než já.

2:07:38
Synu...
2:07:45
Abychom tu zvítìzili,
musíme mít spojence v Anglii.

2:07:49
Ty jsi toho dosáhl.
2:07:51
Zachránil jsi nᚠrod a rozšíøil jsi naše statky.
2:07:55
Za èas budeš ovládneš celé Skotsko.
2:08:00
Pùdu.
2:08:02
Tituly. Muže.
2:08:04
Moc. Nic.
2:08:06
- Nic?
- Nemám nic.

2:08:10
Muži za mì bojují proto,
že bych je jinak vyhnal ze svých pozemkù

2:08:14
a nechal bych vyhladovìtjejich ženy a dìti.
2:08:18
Ti muži,
2:08:20
kteøí krví zbarvili zem u Falkirku...
2:08:24
Ti bojovali za Williama Wallace, a on sám
bojuje za nìco, co jsem nikdy nemìl.

2:08:32
A jájsem mu to vzal, když jsem ho zradil,
2:08:34
a vidìl jsem to v jeho tváøi na bojišti.
2:08:37
A to mì nièí.
2:08:40
Každý nìkdy zradí.
Každý nìkdy ztratí odvahu.

2:08:43
Já nechci ztrácet odvahu.
2:08:49
Chci vìøit tak...
2:08:52
jak vìøí on.

náhled.
hledat.