Braveheart
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

2:12:30
Jeho sláva narùstá.
2:12:32
Bude to horší než pøedtím.
2:12:34
Získává nové dobrovolníky v každém
skotském mìstì. A až doplní své poèty...

2:12:40
Jsou to ovce. Obyèejné ovce.
2:12:45
A rychle se rozprchnou,
zabijeme-li jim pastýøe.

2:12:47
Tak dobrá.
2:12:50
Vyberte skupinu nejlepších
úkladných vrahù a domluvte s ním schùzku.

2:12:55
Velièenstvo, Wallace je znám
svou schopností vyèenichat léèku.

2:13:02
Pokud je pravda, co øíkal lord Hamilton,
2:13:06
Wallace chová vøelé city
k naší budoucí královnì a dùvìøuje jí.

2:13:11
Proto ji vyšleme se zprávou,
že pøichází v míru.

2:13:15
Velièenstvo, mohou ji zajmoutjako rukojmí
2:13:17
nebo ji ohrozit na životì.
2:13:19
To by mého syna naprosto zdrtilo.
2:13:24
Ale je pravda, že kdybyji zabili,
2:13:27
brzy by se francouzský král stal
užiteèným spojencem proti Skotùm.

2:13:34
Vidíš...
2:13:36
Jako král musíš najít
nìco kladného v každé situaci.


náhled.
hledat.