Braveheart
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

2:11:02
Možná ty.
2:11:06
Možná já.
2:11:13
Na tom nesejde.
2:11:16
- Mluvím vážnì, Roberte.
- Já taky.

2:11:31
Prokrista. Do prdele.
2:11:34
Všechno prohledejte.
2:11:38
Lochlan.
2:11:46
William Wallace zabil 50 mužù.
2:11:49
50, po bitvì.
2:11:51
100 mužù... vlastním meèem.
Rozt'al je na pùl jako...

2:11:56
když Mojžíš rozdìlil Rudé moøe.
2:12:30
Jeho sláva narùstá.
2:12:32
Bude to horší než pøedtím.
2:12:34
Získává nové dobrovolníky v každém
skotském mìstì. A až doplní své poèty...

2:12:40
Jsou to ovce. Obyèejné ovce.
2:12:45
A rychle se rozprchnou,
zabijeme-li jim pastýøe.

2:12:47
Tak dobrá.
2:12:50
Vyberte skupinu nejlepších
úkladných vrahù a domluvte s ním schùzku.

2:12:55
Velièenstvo, Wallace je znám
svou schopností vyèenichat léèku.


náhled.
hledat.