Braveheart
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

2:25:11
- Výsosti.
- Jdu navštívit vìznì.

2:25:13
- Král naøídil...
- Král brzy zemøe ajeho syn je slaboch.

2:25:17
Kdo pak podle tebe bude v zemi vládnout?
2:25:20
A ted' otevøi dveøe.
2:25:23
Vaše Velièenstvo.
2:25:31
No tak, lumpe. Vstávej.
2:25:33
Nechte toho a odejdìte.
2:25:37
Øekla jsem, abyste odešel.
2:25:51
Výsosti.
2:25:53
Sire...
2:25:56
Pøišla jsem vás prosit...
2:25:59
abyste se ke všemu doznal a pøísahal
vìrnost králi, který vám mùže dát milost.

2:26:05
Dá milost i mé zemi?
2:26:08
Milost je rychlá smrt,
2:26:10
možná i život ve vìzení v Toweru.
2:26:12
Kdo ví, co se mezitím mùže stát?
2:26:16
Kdybyste jen mohl žít...
2:26:23
Kdybych mu pøísahal vìrnost...
2:26:25
zemøelo by všechno, èím jsem.
2:26:37
Zemøeš. Bude to hrozné.
2:26:40
Každý èlovìk zemøe.
2:26:44
Ne každý èlovìk opravdu žije.
2:26:53
Vypij to.
2:26:55
Otupí to bolest.
2:26:57
Ne. Otupí mi to rozum.

náhled.
hledat.