Braveheart
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

2:24:00
Ted' jsi pøipraven stát se králem.
2:24:04
Moje nenávist...
2:24:06
zemøe s tebou.
2:24:13
Williame Wallaci, jsi obvinìn z velezrady.
2:24:18
- Koho jsem zradil?
- Svého krále.

2:24:22
Chceš k tomu nìco øíct?
2:24:25
Nikdy za celý svùj život
2:24:29
jsem mu nepøísahal vìrnost.
2:24:32
Na tom nezáleží. Je to tvùj král.
2:24:37
Když se doznáš,
mùžeš být odsouzen k rychlé smrti.

2:24:41
Když budeš zapírat,
budeš muset být oèištìn bolestí.

2:24:44
Doznávᚠse?
2:24:48
Doznávᚠse?
2:24:56
Nazítøí se ti tedy dostane oèištìní.
2:25:11
- Výsosti.
- Jdu navštívit vìznì.

2:25:13
- Král naøídil...
- Král brzy zemøe ajeho syn je slaboch.

2:25:17
Kdo pak podle tebe bude v zemi vládnout?
2:25:20
A ted' otevøi dveøe.
2:25:23
Vaše Velièenstvo.
2:25:31
No tak, lumpe. Vstávej.
2:25:33
Nechte toho a odejdìte.
2:25:37
Øekla jsem, abyste odešel.
2:25:51
Výsosti.
2:25:53
Sire...
2:25:56
Pøišla jsem vás prosit...
2:25:59
abyste se ke všemu doznal a pøísahal
vìrnost králi, který vám mùže dát milost.


náhled.
hledat.