Braveheart
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

2:23:01
Proè?
2:23:07
Dlouhán si žádal Wallace.
2:23:10
Stejnì tak i naše šlechta.
2:23:12
Byla to cena za tvou korunu.
2:23:15
Umøi.
2:23:18
Chci, abys umøel.
2:23:20
Brzy už budu mrtev.
2:23:22
- A ty budeš král.
- Nic od tebe nechci.

2:23:27
Ty nejsi èlovìk.
2:23:29
A nejsi ani mùj otec.
2:23:35
Ty jsi mùj syn
2:23:37
a vždyjsi znal mé zámìry.
2:23:42
- Podvedl jsi mne.
- Sám jsi se nechal podvést.

2:23:45
V hloubi duše jsi
vždy vìdìl, co se tu má odehrát.

2:23:52
Koneènì tedy víš, co je to nenávist.
2:24:00
Ted' jsi pøipraven stát se králem.
2:24:04
Moje nenávist...
2:24:06
zemøe s tebou.
2:24:13
Williame Wallaci, jsi obvinìn z velezrady.
2:24:18
- Koho jsem zradil?
- Svého krále.

2:24:22
Chceš k tomu nìco øíct?
2:24:25
Nikdy za celý svùj život
2:24:29
jsem mu nepøísahal vìrnost.
2:24:32
Na tom nezáleží. Je to tvùj král.
2:24:37
Když se doznáš,
mùžeš být odsouzen k rychlé smrti.

2:24:41
Když budeš zapírat,
budeš muset být oèištìn bolestí.

2:24:44
Doznávᚠse?
2:24:48
Doznávᚠse?
2:24:56
Nazítøí se ti tedy dostane oèištìní.

náhled.
hledat.