Braveheart
prev.
play.
mark.
next.

1:13:16
Všemohúci vraví, že táto bitka bude skvelá.
Uráèilo sa sem samým lepším ¾uïom.

1:13:20
- Kto bude vzdáva poctu?
- Ïakujem vám, že ste prišli na bojisko.

1:13:26
Toto je naša armáda.
Ak sa chceš prida, musíš armáde prisaha vernos!

1:13:29
Prisahám vernos Škótsku!
1:13:31
Ak je toto vaša armáda,
1:13:35
preèo odchádza?!
1:13:36
Neprišli sme sem bojova za nich.
1:13:42
Chceme ís domov! Anglièanov je príliš ve¾a.
1:13:54
Synovia Škótska! Som William Wallace!
1:13:58
- William Wallace je vysoký sedem stôp.
- Áno, poèul som.

1:14:02
A zabíja ¾udí po stovkách.
1:14:04
A keby tu bol, zoal by
Anglièanov ohnivými gu¾ami z oèí

1:14:08
a bleskami zo svojho zadku.
1:14:14
Ja som William Wallace!
1:14:18
A vidím pred sebou armádu svojich krajanov,
1:14:22
ktorí sa stavajú proti tyranii.
1:14:28
Prišli ste bojova ako slobodní ¾udia
1:14:32
a slobodnými ¾uïmi aj ste!
1:14:37
Èo si poènete bez slobody?
1:14:41
Budete bojova?
1:14:47
Proti nim? Nie!
1:14:49
Uteèieme a budeme ži.
1:14:52
Áno. Budete bojova a možno zomriete.
1:14:55
Uteèiete a budete ži.
1:14:58
Aspoò na chví¾ku.

prev.
next.