Braveheart
prev.
play.
mark.
next.

1:14:02
A zabíja ¾udí po stovkách.
1:14:04
A keby tu bol, zoal by
Anglièanov ohnivými gu¾ami z oèí

1:14:08
a bleskami zo svojho zadku.
1:14:14
Ja som William Wallace!
1:14:18
A vidím pred sebou armádu svojich krajanov,
1:14:22
ktorí sa stavajú proti tyranii.
1:14:28
Prišli ste bojova ako slobodní ¾udia
1:14:32
a slobodnými ¾uïmi aj ste!
1:14:37
Èo si poènete bez slobody?
1:14:41
Budete bojova?
1:14:47
Proti nim? Nie!
1:14:49
Uteèieme a budeme ži.
1:14:52
Áno. Budete bojova a možno zomriete.
1:14:55
Uteèiete a budete ži.
1:14:58
Aspoò na chví¾ku.
1:15:03
A až budete po mnohých rokoch umiera na lôžku,
1:15:07
budete ochotní vymeni
1:15:09
všetky dni odo dneška až po onen deò
1:15:12
za jednu šancu, za jednu jedinú šancu
1:15:15
vráti sa spä a poveda svojim nepriate¾om,
1:15:18
že nám môžu vzia naše životy,
1:15:21
ale nikdy nie našu slobodu!!!
1:15:50
Vyzerajú optimisticky.
Možno naozaj budú bojova.

1:15:53
Stretnutie v boji je zrejme
vopred rozhodnutá záležitos.

1:15:57
Ale aj tak by sme im mali
prednies krá¾ove podmienky.


prev.
next.