Braveheart
prev.
play.
mark.
next.

:56:02
- Koho som zradil?
- Svojho krá¾a.

:56:06
Chceš k tomu nieèo poveda?
:56:09
Nikdy za celý svoj život
:56:12
som mu neprisahal vernos!
:56:16
Na tom nezáleží. Je to tvoj krá¾.
:56:21
Keï sa priznáš,
môžeš by odsúdený k rýchlej smrti.

:56:25
Keï budeš zapiera,
budeš musie by oèistený bolesou.

:56:28
Priznávaš sa?
:56:31
Priznávaš sa?
:56:40
Pozajtra za ti dostane oèistenia...
:56:55
- Výsos.
- Idem navštívi väzòa.

:56:57
- Krá¾ nariadil...
- Krá¾ skoro zomrie a jeho syn je slaboch.

:57:01
Kto potom pod¾a teba bude vládnu?
:57:03
A teraz otvor dvere!
:57:07
Vaše Velièenstvo!
:57:14
No tak, ty lump, vstávaj!
:57:16
Prestaòte! Odíïte!
:57:21
Povedala som, aby ste odišli!
:57:35
Výsos!
:57:37
Sir...
:57:40
Prišla som vás prosi...
:57:43
aby ste sa ku všetkému priznal a prisahal
vernos krá¾ovi, ktorý vám môže da milos.

:57:49
Dá milos aj mojej krajine?
:57:52
Milos je rýchla smr,
:57:54
možno i život vo väzení v Toweri.
:57:56
Kto vie, èo sa medzitým môže sta?

prev.
next.