Braveheart
prev.
play.
mark.
next.

:57:01
Kto potom pod¾a teba bude vládnu?
:57:03
A teraz otvor dvere!
:57:07
Vaše Velièenstvo!
:57:14
No tak, ty lump, vstávaj!
:57:16
Prestaòte! Odíïte!
:57:21
Povedala som, aby ste odišli!
:57:35
Výsos!
:57:37
Sir...
:57:40
Prišla som vás prosi...
:57:43
aby ste sa ku všetkému priznal a prisahal
vernos krá¾ovi, ktorý vám môže da milos.

:57:49
Dá milos aj mojej krajine?
:57:52
Milos je rýchla smr,
:57:54
možno i život vo väzení v Toweri.
:57:56
Kto vie, èo sa medzitým môže sta?
:58:00
Keby ste len mohli ži...
:58:06
ak by som mu odprisahal vernos...
:58:09
zomrelo by všetko èím som.
:58:21
Zomrieš! Bude to hrozné.
:58:23
Každý èlovek zomrie.
:58:28
Nie každý èlovek však naozaj žije.
:58:36
Vypi to!
:58:39
Otupí to boles.
:58:41
Nie. Otupí mi to rozum.
:58:43
A ten musím ma jasný.
:58:46
Keï stratím zmysly alebo budem narieka,
:58:49
potom ma Dlháò zlomil.
:58:51
Neznesiem myšlienku na tvoje muky.
:58:55
Vezmi si to.

prev.
next.