Dead Man Walking
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:40:00
Neden incil okuyorsun?"
:40:02
Fields diyor ki,
"Bir çýkýþ arýyorum."

:40:11
Ben çýkýþ falan aramýyorum.
:40:15
Yaðmur, yaðmur, yaðmur.
:40:17
Bu kötü bir iþaret. Zenciyi,
Tobias'ý idam ettiler bile.

:40:22
Wayne Purcell bu gece.
Bu ikinci zenci demek.

:40:26
Bir beyaz için zaman geldi.
:40:28
Vali bir beyazýn idam edilmesi için
baský altýnda. Ve bu benim!

:40:33
Zenciyi bende önce masaya yatýrdýlar.
Umarým temizlerler.

:40:40
-Baban ýrkçý mýydý?
-Nasýl bir soru bu?

:40:43
-Sana nefreti kimin öðrettiðini merak ediyorum.
-Zencilerden hoþlanmam.

:40:47
Hiç siyah tanýyor musun?
:40:48
-Hep etrafýmdaydýlar--
-Etrafýnda?

:40:50
Yaþadýðým yerde her taraftaydýlar.
:40:52
-Hiç zenci bir çocukla oyun oynadýn mý?
-Hayýr.

:40:54
-Bir keresinde beni ve kuzenimi çok kýzdýrmýþlardý.
-Ne oldu?

:40:57
Onlara taþ atýyorduk.
Sonraki gün bisikletlerimizi parçaladýlar.

:41:02
-Onlarý suçlayabilir misin?
-Hayýr, fakat, bak, kölelik çoktan sona erdi.

:41:06
Sürekli kendilerine ne kadar kötü
davranýldýðýný anlatýp duruyorlar.

:41:08
-Çocuklar mý?
-Hepsi.

:41:09
Kendilerini sürekli kurban gibi
gösteren insanlardan nefret ederim.

:41:12
-Kurban mý?
-Evet, hepsi kurban.

:41:14
Hiç kurban tanýmýyorum.
Süper insanlar tanýyorum, çalýþkan.

:41:18
Ben pek çok tembel, iþsizlik parasý alan,
vergilerimizi yutan renkli insan tanýyorum.

:41:22
-Siyasetçi gibi konuþuyorsun.
-Nasýl yani?

:41:25
-Hiç bir önyargýnýn kurbaný oldun mu?
-Hayýr.

:41:28
Sence insanlar ölüm koðuþundakiler hakkýnda ne düþünüyor?
:41:30
-Neden sen söylemiyorsun?
-Onlar canavar.

:41:33
Onlar hiçbir iþe yaramayan,
vergilerimizden yiyen çöp atýklarý.

:41:36
Ben kurban deðilim. Ben masumum.
:41:38
Ben sýzlanmýyorum. Oturup
"kölelik kölelik" diye de baðýrmýyorum.

:41:42
Ben asileri severim, siyahlardan da.
:41:44
Martin Luther King insanlarý baþkente
taþýyýp beyaz adama tekmeyi bastý.

:41:47
-Martin Luther King'e saygý duyuyorsun.
-Bir mücadele verdi, tembel deðildi.

:41:50
-Ya tembel beyazlar?
-Onlarý sevmiyorum.

:41:52
-O halde senin sevmediklerin tembel olanlar.
-Baþka bir konu hakkýnda konuþamaz mýyýz?


Önceki.
sonraki.