Duo luo tian shi
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:09:58
Ming?
:10:01
Ming
:10:04
Ming deðil mi?
:10:06
Beni hatýrladýn mý? Ben Hoi.
:10:08
Hatýrladýn mý? Ortaokulda
ayný sýnýftaydýk

:10:13
Evet...
:10:14
Ne tesadüf ama
:10:16
Eðer benim merc* bozulmuþ olmasaydý.
karþýlaþamayacaktýk.

:10:19
Herkesin bir geçmiþi vardýr.
:10:21
Bir suikastçi de olsan
ortaokul arkadaþlarýn vardýr sonuçta.

:10:26
Ne zaman eski tanýdýklardan biriyle karþýlaþsam...
:10:28
...hep þu eski soruyu sorarlar.
:10:32
Ee ne iþ yapýyorsun?
:10:35
Kartýn var mý?
Tekrar görüþebilirz.

:10:38
Bir þeyler ayarlayalým.
Ne dersin?

:10:41
Para olduðu sürece...
:10:46
Serbest mi çalýþýyorsun?
:10:49
Evli misin?
:10:51
Bekar olduðunu söyleme sakýn?
:10:54
Hey bir oðlan
týpký sana benziyor

:10:59
Söylesene...
karýn bir zenci mi?


Önceki.
sonraki.