Duo luo tian shi
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:10:01
Ming
:10:04
Ming deðil mi?
:10:06
Beni hatýrladýn mý? Ben Hoi.
:10:08
Hatýrladýn mý? Ortaokulda
ayný sýnýftaydýk

:10:13
Evet...
:10:14
Ne tesadüf ama
:10:16
Eðer benim merc* bozulmuþ olmasaydý.
karþýlaþamayacaktýk.

:10:19
Herkesin bir geçmiþi vardýr.
:10:21
Bir suikastçi de olsan
ortaokul arkadaþlarýn vardýr sonuçta.

:10:26
Ne zaman eski tanýdýklardan biriyle karþýlaþsam...
:10:28
...hep þu eski soruyu sorarlar.
:10:32
Ee ne iþ yapýyorsun?
:10:35
Kartýn var mý?
Tekrar görüþebilirz.

:10:38
Bir þeyler ayarlayalým.
Ne dersin?

:10:41
Para olduðu sürece...
:10:46
Serbest mi çalýþýyorsun?
:10:49
Evli misin?
:10:51
Bekar olduðunu söyleme sakýn?
:10:54
Hey bir oðlan
týpký sana benziyor

:10:59
Söylesene...
karýn bir zenci mi?

:11:03
Çok liberalsin.
Siyahlar... Çok güzeller.

:11:06
Rengin bir önemi yok, deðil mi?
Ýyi bir çifte benziyorsunuz.

:11:11
Söylesene, sigortalý mýsýn?
:11:14
Bunu bir düþün istersen. Ben profesyonelim.
Sigortacýlýk benim iþim.

:11:18
Biliyorsun, taç taktým ben
Güney Batý Asya'daki...

:11:22
...brokerlarýn kralý olarak.
:11:23
Birkaç gün içinde
Time benimle bir ropörtaj yapacak.

:11:27
Bak, eski günlerin hatrýna...
:11:30
...makul bir plan yapmaya çalýþacaðým.
:11:34
Bunu duymak istemeyebilirsin...
:11:37
...ama kazalar olur bazen,
ailenin korunmaya ihtiyacý var.

:11:41
Ýþin seyahat gerektiriyor .
:11:43
Ailenin durumunu
düþünmek zorundasýn.

:11:45
Bir sigorta þirketi...
:11:48
...profesyonel bir katile sigorta yapar mý
merak ediyorum?

:11:50
Önerisini kabul etmek isterdim...
Ama isim olarak ne yazacaðým?

:11:55
Þu samimi olduðum çocuðu hatýrlýyor musun?
Hani ikimizin de sevdiði?

:11:59
Önümüzdeki hafta evleniyoruz onunla.
Ýþte davetiyesi.


Önceki.
sonraki.