Duo luo tian shi
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:11:03
Çok liberalsin.
Siyahlar... Çok güzeller.

:11:06
Rengin bir önemi yok, deðil mi?
Ýyi bir çifte benziyorsunuz.

:11:11
Söylesene, sigortalý mýsýn?
:11:14
Bunu bir düþün istersen. Ben profesyonelim.
Sigortacýlýk benim iþim.

:11:18
Biliyorsun, taç taktým ben
Güney Batý Asya'daki...

:11:22
...brokerlarýn kralý olarak.
:11:23
Birkaç gün içinde
Time benimle bir ropörtaj yapacak.

:11:27
Bak, eski günlerin hatrýna...
:11:30
...makul bir plan yapmaya çalýþacaðým.
:11:34
Bunu duymak istemeyebilirsin...
:11:37
...ama kazalar olur bazen,
ailenin korunmaya ihtiyacý var.

:11:41
Ýþin seyahat gerektiriyor .
:11:43
Ailenin durumunu
düþünmek zorundasýn.

:11:45
Bir sigorta þirketi...
:11:48
...profesyonel bir katile sigorta yapar mý
merak ediyorum?

:11:50
Önerisini kabul etmek isterdim...
Ama isim olarak ne yazacaðým?

:11:55
Þu samimi olduðum çocuðu hatýrlýyor musun?
Hani ikimizin de sevdiði?

:11:59
Önümüzdeki hafta evleniyoruz onunla.
Ýþte davetiyesi.

:12:02
Sadece isim kýsmýný doldur, olur mu?
:12:06
Lütfen gelmeye çalýþ, ve ben de senin için
bir sigorta poliçesi hazýrlayacaðým.

:12:10
Eþini de getir.
Görüþürüz.

:12:13
Yýllar önce siyah bir kadýna benimle
bu pozu vermesi için do dolar ödemiþtim.

:12:17
Ne zaman birisi sorsa
iþte benim karým diyorum.

:12:21
Resimdeki çocuk mu? Sanýrým
ona da bir dondurma almýþtým.

:12:25
Her zaman bir düðün
törenine katýlmak istemiþimdir.

:12:30
Ama biliyorum ki orasý benim sahnem deðil.

Önceki.
sonraki.