Duo luo tian shi
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:22:59
Ýþimle ilgili en iyi yan -
Karar vermek zorunda deðilim.

1:23:06
Kim ölecek, ne zaman, nerede
bunlar hep baþkalarýnca planlanýyor.

1:23:14
Ben tembel biriyim.
1:23:17
Baþkalarýnýn iþleri benim için düzenlemesini seviyorum.
1:23:21
Am geçenlerde düþünürken...
1:23:24
...deðiþikliðe ihtiyacým olduðunu hissettim.
1:23:28
Yanlýþ ya da doðru olmasý önemli deðildi...
1:23:31
...kendi kararlarýmý kendim almalýydým.

Önceki.
sonraki.