Duo luo tian shi
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:23:06
Kim ölecek, ne zaman, nerede
bunlar hep baþkalarýnca planlanýyor.

1:23:14
Ben tembel biriyim.
1:23:17
Baþkalarýnýn iþleri benim için düzenlemesini seviyorum.
1:23:21
Am geçenlerde düþünürken...
1:23:24
...deðiþikliðe ihtiyacým olduðunu hissettim.
1:23:28
Yanlýþ ya da doðru olmasý önemli deðildi...
1:23:31
...kendi kararlarýmý kendim almalýydým.
1:24:17
'Resminin çekilmesini ömrünü kýsaltýr'.
1:24:20
Bunda biraz da olsa gerçeklik payý var sanki.
1:24:23
Bir akþam, babam hastalandý.
1:24:26
Onu hastaneye götürdüm.
1:24:30
Kýsa bir süre sonra, öldü.
1:24:35
Tüm hayatým boyunca küçük bir çocukmuþum...
1:24:37
...gibi hissettiðim için ona minnet borçluyum.
1:24:41
O her zaman yanýmda, problmlerimi çözmek için hazýrdý.
1:24:46
Her þeyini o gece yolladý...
1:24:49
O her zaman yanýmda, problmlerimi çözmek için hazýrdý.
1:24:56
Her þeyini o gece yolladý...

Önceki.
sonraki.