Duo luo tian shi
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:32:41
Bizler her gün birsürü insanla omuz omuzayýz.
1:32:45
Bunlardan bazýlarý yakýn arkadaþýmýz ya da sýrdaþýmýz olabilir.
1:32:49
Ýþte bu yüzden iyimserim bu konuda.
1:32:53
Bazen bu insanýn canýný acýtýyor.
1:32:56
Dert etmeye gerek yok -
Mutlu kalmaya uðraþýyorum.

1:33:04
O akþam,
þu kadýný tekrar gördüm.

1:33:08
Asla arkadaþ ya da sýrdaþ olamayacaðýmýzý biliyordum...
1:33:11
...birçok þansýn aramýzdan geçip gitmesine izin vermiþtik.
1:33:14
Hiçbir þey olmamýþtý,
aramýzda bir kimya yoktu.

1:33:19
Belki de havalardan dolayýydý...
1:33:22
...ama o akþam
onu çok çekici buldum.


Önceki.
sonraki.