Duo luo tian shi
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:31:03
Her gün iyi beslenmeme raðmen...
1:31:07
...soðuk almýþ gibi hissediyorum kendimi.
1:31:10
Yalnýz çalýþmaya alýþmak zorundayým.
1:31:15
Ara sýra baþkalarýyla da çalýþýrým...
1:31:19
...ama düzenli bir þekilde deðil.
1:31:24
Daha dikkatli olmayý öðrendim.
1:31:28
Mesela, artýk otellerde çalýþmýyorum.
1:31:33
Ve artýk çöp kovalarýný kontrol etmiyorum.
1:31:37
Kesinkes þuna inanýyorum ki...
1:31:40
...duygusal açýdan baþka birinin
partnerine yakýnlýk duymamalýsýnýz.

1:32:41
Bizler her gün birsürü insanla omuz omuzayýz.
1:32:45
Bunlardan bazýlarý yakýn arkadaþýmýz ya da sýrdaþýmýz olabilir.
1:32:49
Ýþte bu yüzden iyimserim bu konuda.
1:32:53
Bazen bu insanýn canýný acýtýyor.
1:32:56
Dert etmeye gerek yok -
Mutlu kalmaya uðraþýyorum.


Önceki.
sonraki.