Duo luo tian shi
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:30:00
...ilk aþkýmla tekrar karþýlaþtým.
1:30:03
Beni farkettiðini sanmýyorum.
1:30:07
Sanýrým þimdi daha yakýþýklýyým.
1:30:18
- Geç kaldýn.
- Üzgünüm.

1:30:21
- Onun nesi var?
- Bilmem.

1:30:41
O akþam hava oldukca soðudu.
1:30:45
Kýþýn bu kadar erken geleceðini beklemiyordum.
1:30:54
Bu tip havalara alýþkýným.
1:30:58
Uzun bir kýþ olacaða benziyor.
1:31:03
Her gün iyi beslenmeme raðmen...
1:31:07
...soðuk almýþ gibi hissediyorum kendimi.
1:31:10
Yalnýz çalýþmaya alýþmak zorundayým.
1:31:15
Ara sýra baþkalarýyla da çalýþýrým...
1:31:19
...ama düzenli bir þekilde deðil.
1:31:24
Daha dikkatli olmayý öðrendim.
1:31:28
Mesela, artýk otellerde çalýþmýyorum.
1:31:33
Ve artýk çöp kovalarýný kontrol etmiyorum.
1:31:37
Kesinkes þuna inanýyorum ki...
1:31:40
...duygusal açýdan baþka birinin
partnerine yakýnlýk duymamalýsýnýz.


Önceki.
sonraki.