Duo luo tian shi
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:29:07
Kötü zamanlama budur iþte...
1:29:10
Babamýn ölümünden kýsa süre sonra,
Sato-san Japonya'ya döndü.

1:29:15
Birikmiþ çok param yok...
1:29:18
...bu yüzden sadece en iyi oldðum
iþi yapabilirim, kendi patronum olduðum iþi.

1:29:22
Bu sefer tedbirli davranýyorum.
1:29:25
Sadece en kodamanlarý saçiyorum.
1:29:27
Kolayca incinmeyecek olanlarý.
1:29:30
Bunu bir örnek olarak alýn.
Taþaklý admalar..

1:29:33
..bir çok bela getirir.
1:29:36
Bazen eski tanýdýklara rastlarým.
1:29:39
Bazýlarý hiç deðiþmemiþtir.
1:29:42
Bazýlarýný ise zar zor çýkartýrým.
1:29:45
Onlarýn beni hatýrlayamadýklarýný görmekten...
1:29:48
...hep çok gurur duymuþumdur.
1:29:52
Tabi bu kuralýn da bazý istisnalarý vardý.
1:29:57
29 Aðustos 1995'de...
1:30:00
...ilk aþkýmla tekrar karþýlaþtým.
1:30:03
Beni farkettiðini sanmýyorum.
1:30:07
Sanýrým þimdi daha yakýþýklýyým.
1:30:18
- Geç kaldýn.
- Üzgünüm.

1:30:21
- Onun nesi var?
- Bilmem.

1:30:41
O akþam hava oldukca soðudu.
1:30:45
Kýþýn bu kadar erken geleceðini beklemiyordum.
1:30:54
Bu tip havalara alýþkýným.
1:30:58
Uzun bir kýþ olacaða benziyor.

Önceki.
sonraki.