Duo luo tian shi
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:28:00
Ýki saat
1:28:01
Ýki saat ve geri geleceðim. Anlaþtýk mý?
1:28:05
Güven bana. Biz eski dostuz, öyle deðil mi?
1:28:10
Ýnsanlar haç çýkarýp dururlar.
Ýki saat...

1:28:13
Güven bana, söz veriyorum
Biz kardeþ gibiyizdir, öyle deðil mi?

1:28:20
Bunu kanýnla mý yazmak istiyorsun?
1:28:22
Þaka yapýyorsun.
1:28:25
Býrak þunu...
1:28:27
Sadece bir saat, tamam mý?
1:28:31
Bunu yapma...
acý bana...dur...

1:28:37
Biraz bozukluk alabilir miyim lütfen?
1:28:47
Saðol.
1:28:52
Aþaðýdayým.
1:28:55
Seni bekliyor olacaðým. Hoþçakal.
1:29:07
Kötü zamanlama budur iþte...
1:29:10
Babamýn ölümünden kýsa süre sonra,
Sato-san Japonya'ya döndü.

1:29:15
Birikmiþ çok param yok...
1:29:18
...bu yüzden sadece en iyi oldðum
iþi yapabilirim, kendi patronum olduðum iþi.

1:29:22
Bu sefer tedbirli davranýyorum.
1:29:25
Sadece en kodamanlarý saçiyorum.
1:29:27
Kolayca incinmeyecek olanlarý.
1:29:30
Bunu bir örnek olarak alýn.
Taþaklý admalar..

1:29:33
..bir çok bela getirir.
1:29:36
Bazen eski tanýdýklara rastlarým.
1:29:39
Bazýlarý hiç deðiþmemiþtir.
1:29:42
Bazýlarýný ise zar zor çýkartýrým.
1:29:45
Onlarýn beni hatýrlayamadýklarýný görmekten...
1:29:48
...hep çok gurur duymuþumdur.
1:29:52
Tabi bu kuralýn da bazý istisnalarý vardý.
1:29:57
29 Aðustos 1995'de...

Önceki.
sonraki.