Living in Oblivion
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:02:07
Pøijíždíme s pøenosovým vozem.
Jsme o dva bloky dál.

:02:09
UPOZORNÌNÍ PRO FILMOVÝ ŠTÁB:
NA SCÉNÌ NEBUDE ŽÁDNÉ JÍDLO

:02:12
Kde máme zaparkovat?
:02:15
Víte nìkdo, kde máme zaparkovat?
:02:18
Ne.
:02:19
- Kolik je hodin?
- Ètyøi. Proè?

:02:22
To mlíko nìjak smrdí.
:02:27
- Kdys ho koupil?
- V úterý.

:02:32
- Nevím. Co je dneska?
- Pondìlí.

:02:38
Na Broadwayi je lahùdkáøství.
:02:41
- Není nìco blíž?
- Nic, co by bylo otevøeno.

:02:43
Možná to tak nesmrdí.
:02:46
Já nevím. Tys øíkal,
že to smrdí.

:02:50
Promiòte, kde máme zaparkovat?
:02:52
Vezeme kameru,
kde máme zaparkovat?

:02:58
Kamero?
:03:00
Kamero? Slyšíš?
:03:04
Toto je to nejhnusnìjší kafe,
který jsem kdy pil.

:03:07
- Tak ho nepij.
- Co budeme dneska dìlat?

:03:10
"Interiér. Obývací pokoj.
Ellen mluví s matkou."

:03:12
- Nìjaká nahá scénka?
- Jo, budeš si muset sundat svý posraný trenky.

:03:16
- Udìlám to. Mám rád Ellen.
- Jo, je to koèka.

:03:19
Hrála sestøièku v tom filmu
s Richardem Gerem.

:03:22
Dìlal jsem na tom filmu.
Sprchovou scénu.

:03:24
Zaènìte na pìti kilech
skrz okno...

:03:26
...a puste žihadla na tøi
blondýnky v obýváku.

:03:29
Takže dva lidi.
Mají sedìt nebo stát?

:03:32
Kdo to má sakra vìdìt?
:03:37
"Ellen mluví s matkou."
:03:44
Unavená?
:03:46
Jsem od ètyø vzhùru.
:03:50
Èeká mì dùležitá scéna.
Jsem z toho trochu nervózní.

:03:54
- "Ellen mluví s matkou"?
- Èetl jsi scénáø?

:03:58
Ne, je to na vývìsce.

náhled.
hledat.