Living in Oblivion
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:03:00
Kamero? Slyšíš?
:03:04
Toto je to nejhnusnìjší kafe,
který jsem kdy pil.

:03:07
- Tak ho nepij.
- Co budeme dneska dìlat?

:03:10
"Interiér. Obývací pokoj.
Ellen mluví s matkou."

:03:12
- Nìjaká nahá scénka?
- Jo, budeš si muset sundat svý posraný trenky.

:03:16
- Udìlám to. Mám rád Ellen.
- Jo, je to koèka.

:03:19
Hrála sestøièku v tom filmu
s Richardem Gerem.

:03:22
Dìlal jsem na tom filmu.
Sprchovou scénu.

:03:24
Zaènìte na pìti kilech
skrz okno...

:03:26
...a puste žihadla na tøi
blondýnky v obýváku.

:03:29
Takže dva lidi.
Mají sedìt nebo stát?

:03:32
Kdo to má sakra vìdìt?
:03:37
"Ellen mluví s matkou."
:03:44
Unavená?
:03:46
Jsem od ètyø vzhùru.
:03:50
Èeká mì dùležitá scéna.
Jsem z toho trochu nervózní.

:03:54
- "Ellen mluví s matkou"?
- Èetl jsi scénáø?

:03:58
Ne, je to na vývìsce.
:04:00
Aha.
:04:02
Ano, je to dost emotivní.
:04:05
Øíkám matce, že jsem nikdy
necítila její lásku.

:04:10
- Budete na sebe køièet?
- Já nevím.

:04:14
Budu to hrát tak, jak to cítím.
To znamená rozrušenì.

:04:17
Mám k té postavì blízko.
:04:20
Ty mᚠproblémy s matkou?
:04:23
Jo.
:04:25
Ale umøela ještì pøedtím...
:04:28
...než jsme se udobøily.
:04:31
V tom filmu s Richardem Gerem
jsi byla vážnì skvìlá.

:04:35
Díky.
:04:39
Ellen, vlastnì si na to
už vùbec nepamatuju.

:04:44
Já...
:04:48
Ellen, vlastnì si na to
už vùbec nepamatuju.

:04:52
Ellen, vlastnì si na to
už vùbec nepamatuju.

:04:59
Ahoj mami.

náhled.
hledat.