Living in Oblivion
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:06:00
Vezmu to pìtatøicítkou.
Zkreslení bude minimální.

:06:02
Osvìtlení bude shora.
To mùže vypadat dobøe.

:06:04
Kolik to zabere, Wolfe?
:06:07
Chce to pár zkoušek.
:06:09
Ale ne moc, jasný?
Pro herce je to dùležitá scéna.

:06:12
Nechci, aby se vysílili,
ještì než zaèneme.

:06:14
Máme na to celý den, Nicku.
:06:17
Kolik to zabere, Wolfe?
Tøi ètvrtì hodiny? Hodinu?

:06:19
Nechápu, jak mùžeš pít tu
èernou bøeèku, Nicku.

:06:21
Dávám si do toho mlíko.
To je jediný zpùsob, jak pøebiju tu pachu.

:06:24
- Jéžiš!
- Nesvi nám do ksichtu!

:06:28
Zhasnìte to.
:06:43
Jdeme na to.
:06:46
Ticho!
:06:48
Uklidnìte se.
:06:51
Toèíme. Klid.
:06:54
Bude to dobrý, Coro.
:06:55
Chci, abys jí naslouchala
a odpovídala co nejúpøimnìji.

:06:59
Dobøe.
:07:01
Hraj to srdcem.
:07:03
Oddej se svým pocitùm.
:07:05
Pøipraven, Nicku?
:07:07
Ještì moment.
:07:09
Nicku, tohle musíš vidìt.
:07:13
Nacpal jsem jí tam nohou.
Neuvìøitelný. Naprosto ostrej obraz.

:07:16
- To je paráda, chlape.
- Pøipraven, Nicku?

:07:19
- Mùžeme.
- Dobøe. Zvuk.

:07:20
- Jede.
- Kamera.

:07:24
- Kamera jede.
- Scéna 6 poprvé.

:07:32
Všichni pøipravit.
A... akce.

:07:36
Táta mì nejdøív uhodil
a pak mì povalil na zem.

:07:40
Ani to tak nebolelo,
ale i tak jsem zaèala køièet.

:07:45
Doufala jsem, že mì nechá.
:07:48
Pak šel k Dannymu a zaèal bít jeho.
:07:52
Ellen, vlastnì si na to
už vùbec nepamatuju.

:07:55
Jenom jsi tam tak stála
a dívala ses na mì, mami.

:07:59
Pak jsi... Pak jsi mi pomohla
na nohy a øekla... "Nejsi zranìná."


náhled.
hledat.