Living in Oblivion
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:05:01
Dobré ráno.
:05:03
Vyspala ses dobøe?
:05:06
Ani jsem oko nezamhouøila.
:05:26
Hele, Wando, nedávám to
nikomu za vinu.

:05:30
Øíkám jenom, že jsme
vèera nedokonèili tu scénu.

:05:33
To je mi líto, Nicku.
Myslela jsem si, že je to dùležitá scéna.

:05:36
Bylo to dobrý, použiju to.
:05:39
Ale dneska se necítím moc dobøe.
:05:41
Je to dùležitá scéna a já neodejdu,
dokud ji nenatoèíme.

:05:43
A to stojí, co to stojí, Nicku.
Jsme s tebou.

:05:46
Wolfe. Chci to udìlat takhle.
Celou scénu vezmeme najednou.

:05:50
- To už jsme zkoušeli.
- Vím, ale zkusíme to znovu.

:05:53
- Z ruky?
- Ne, ze stativu.

:05:55
Zaèneme detailem, pak zabereme celek
a nakonec zase na detail.

:06:00
Vezmu to pìtatøicítkou.
Zkreslení bude minimální.

:06:02
Osvìtlení bude shora.
To mùže vypadat dobøe.

:06:04
Kolik to zabere, Wolfe?
:06:07
Chce to pár zkoušek.
:06:09
Ale ne moc, jasný?
Pro herce je to dùležitá scéna.

:06:12
Nechci, aby se vysílili,
ještì než zaèneme.

:06:14
Máme na to celý den, Nicku.
:06:17
Kolik to zabere, Wolfe?
Tøi ètvrtì hodiny? Hodinu?

:06:19
Nechápu, jak mùžeš pít tu
èernou bøeèku, Nicku.

:06:21
Dávám si do toho mlíko.
To je jediný zpùsob, jak pøebiju tu pachu.

:06:24
- Jéžiš!
- Nesvi nám do ksichtu!

:06:28
Zhasnìte to.
:06:43
Jdeme na to.
:06:46
Ticho!
:06:48
Uklidnìte se.
:06:51
Toèíme. Klid.
:06:54
Bude to dobrý, Coro.
:06:55
Chci, abys jí naslouchala
a odpovídala co nejúpøimnìji.

:06:59
Dobøe.

náhled.
hledat.