Living in Oblivion
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:11:02
Ani to tak nebolelo,
ale...

:11:05
...i tak jsem zaèala køièet.
Doufala jsem, že mì nechá.

:11:10
Pak šel k Dannymu a zaèal bít jeho.
:11:14
Ellen, vlastnì si na to
už vùbec nepamatuju.

:11:17
Jenom jsi tam tak stála
a dívala ses na mì, mami.

:11:19
- Pak jsi mi pomohla na nohy.
- Zas je tam ta tyè.

:11:22
Stop!
Ježíši Kriste!

:11:24
- A kde?
- Celá levá strana zábìru, Lesi.

:11:26
- Dobrá, dobrá.
- Dáte mu tu zatracenou výztuž?

:11:29
S ní by to šlo líp.
:11:32
- Nìjaký nápad, Lesi?
- Mohl bych nìco navrhnout?

:11:35
Šlo by ten zábìr rozdìlit?
:11:39
Možná mùžeme udìlat dva zábìry.
Pro Lese to bude jednodušší.

:11:41
Ne. Pak budu potøebovat deset minut
na výmìnu mikrofonù.

:11:46
- Záleží na tobì, Nicku.
- Budou pak problémy se zvukem?

:11:49
Se zvukem už ne.
:11:52
Vymìòte mikrofony.
:11:54
Deset minut pauza.
Všichni tady prosím zùstaòte.

:11:57
Dones mi kafe.
:12:00
A míò mlíka.
:12:06
Je mi to moc líto, Nicole.
:12:08
Ne. To není tvoje chyba, Nicku.
:12:11
Poslyš, zajímalo by mì...
:12:13
...jestli by z tìch pøedchozích
zábìrù nešlo nìco použít.

:12:16
Ne, dokud nebude Cora
v širším zábìru.

:12:19
A pak musím najít zpùsob,
jak to proložit.

:12:21
Ale takhle to dìlat nechci.
Je opravdu hezký zábìr, ne?

:12:24
- Jsi naprosto skvìlá.
- Vážnì?

:12:27
- Opravdu skvìlá.
- Díky.

:12:30
Až budeme mít mikrofony,
pùjde to jako po másle.

:12:32
Prostì se uvolni.
Všechno hoï za hlavu.

:12:36
- Jo.
- Urèitì to zvládneš...

:12:38
- Budeme pokraèovat, až budeš pøipravená.
- Jo, díky.

:12:43
Jaká byla v tom filmu
s Richardem Gerem?

:12:47
- No... nic moc.
- Ale zlepšuje se, ne?

:12:52
- Vidìla jsem ji u Michaela Boltona.
- Jo?

:12:55
- Jo. Nešlo jí to.
- Je krásná.

:12:59
Jo, ale dovedla bych to líp.

náhled.
hledat.