Living in Oblivion
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:16:03
Ani to tak nebolelo, ale...
:16:05
...i tak jsem zaèala køièet.
Doufala jsem, že mì nechá.

:16:09
Pak šel k Dannymu a zaèal bít jeho.
Ellen, já... já...

:16:18
Stop!
:16:21
V pohodì.
Coro, co mᚠøíct?

:16:25
Nehraj, jenom mi øekni,
co mᚠøíct.

:16:29
Ellen...
:16:33
Ellen, vlastnì si na to
už vùbec nepamatuju.

:16:39
Budeme se už tedy držet textu?
Pøineste scénáø.

:16:42
- "Ellen, vlastnì si na to
už vùbec nepamatuju." - Jasný?

:16:45
Dìkuji. Tak, jdeme na to.
:16:48
- Kamero, zpátky na jednièku.
- Chlapi, trochu života...

:16:51
Jdeme na to.
:16:53
A buïte v pohodì.
Ano, Nicole?

:16:55
- Víš, co jsme si øíkali.
- Pøipraveni? Dobøe.

:16:57
- Zvuk.
- Jede.

:16:59
- Kamera.
- Kamera jede!

:17:01
Scéna 6 posedmé.
:17:09
Akce.
:17:11
Táta mì nejdøív uhodil
a pak mì povalil na zem.

:17:16
Ani to tak nebolelo, ale...
:17:18
...i tak jsem zaèala køièet.
Doufala jsem, že mì nechá.

:17:23
Pak šel k Dannymu a zaèal bít jeho.
:17:26
Bála jsem se o Dannyho.
:17:31
Promiòte... Mám okno.
:17:34
Stop.
:17:36
Hlavnì se uklidnìte.
:17:39
Pojedeme podle scénáøe, ano?
Žádné hraní.

:17:41
Jenom si zopakujeme text.
Nic víc.

:17:43
A pak už tu podìlanou
scénu dorazíme.

:17:55
Promiò, celé jsem ti to zkazila.
:17:57
Coro, tohle už víckrát neøíkej.
:17:59
To já jsem všechno podìlala.

náhled.
hledat.