Living in Oblivion
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:19:01
Ellen, vlastnì si na to
už vùbec nepamatuju.

:19:06
Jenom jsi tam tak stála
a dívala ses na mì.

:19:11
Pak jsi mi pomohla
na nohy a øekla...

:19:14
"Nejsi zranìná."
:19:17
Jako bych byla odporná proto,
že jsem všechno pøedstírala...

:19:19
...ale chtìla jsem jenom,
aby už mì pøestal bít.

:19:23
Bála jsem se o Dannyho.
:19:29
Ty si to pamatuješ.
:19:32
Byl menší než ty.
:19:35
Tak ses bála o Dannyho, mami.
:19:40
Ale co já?
:19:44
Proè ses nebála o mì?
:20:00
Kde je kurva Wolf?
:20:02
Moment.
:20:16
Poslouchejte.
:20:18
Nekdo nepijte mlíko.
Je asi zkažený.

:20:22
Budu muset zmìnit plán.
:20:27
Tlaèí mì èas, takže zaèneme
s detailem Ellen.

:20:31
Poslední èást zaèíná vìtou:
"Bála jsem se o Dannyho."

:20:34
Pak to nìjak sestøíhám
na ètyøi zábìry.

:20:38
Už jsme to skoro mìli.
:20:42
Skoro. Byly jste skvìlé.
Obì.

:20:44
Bylo to prostì...
:20:46
Nemyslete už na to.
Natoèíme to znovu.

:20:52
Ano? Tak jdeme na to.
:20:58
Jsem pøipraven, Nicku.

náhled.
hledat.