Living in Oblivion
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:18:01
Pøísahám Bohu, že jestli
to dokonèím...

:18:04
...tak už nebudu nikdy hrát.
:18:31
Tak spuste.
:18:40
Táta mì...
nejdøív uhodil...

:18:44
A pak mì povalil na zem.
:18:46
Ani to tak nebolelo, ale...
:18:50
...i tak jsem zaèala køièet.
Doufala jsem, že mì nechá.

:18:55
Kamera.
:18:56
Pak šel k Dannymu a zaèal bít jeho.
:18:59
Nemìli bychom poèkat na Wolfa?
:19:01
Ellen, vlastnì si na to
už vùbec nepamatuju.

:19:06
Jenom jsi tam tak stála
a dívala ses na mì.

:19:11
Pak jsi mi pomohla
na nohy a øekla...

:19:14
"Nejsi zranìná."
:19:17
Jako bych byla odporná proto,
že jsem všechno pøedstírala...

:19:19
...ale chtìla jsem jenom,
aby už mì pøestal bít.

:19:23
Bála jsem se o Dannyho.
:19:29
Ty si to pamatuješ.
:19:32
Byl menší než ty.
:19:35
Tak ses bála o Dannyho, mami.
:19:40
Ale co já?
:19:44
Proè ses nebála o mì?

náhled.
hledat.