Living in Oblivion
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:23:00
Ty starej zmrde!
:23:02
Wando, pøíštì si vem nìco,
èím budeš míò dráždit herce.

:23:06
A ty se vlastnì jmenuješ jak?
A co tu k èertu dìláš?

:23:09
Hej, frajere! Nemùžeš najít,
co to tu pípá?

:23:12
Nevidíš, co tu dìlám, Nicole?
:23:15
Mohla bys zaèít koneènì
nìco hrát?

:23:18
Ne, ne, poèkej, až se ten zasranej
Wolf vyblije! "Už je to dobrý."

:23:49
Ó, Bože.
:24:04
Tak kdy tì pozval?
:24:06
Vèera, když jsem mu pomáhala
najít hotel.

:24:09
Cože? On si neumí ani sám
zajistit hotel?

:24:13
Poslouchej, Wolfe...
:24:15
Je dobøe pro nás pro všechny,
že tu máme Chada Palomina.

:24:20
Jsem ráda, že jsem mu mohla
:24:24
...pomoct vybrat ten hotel.
:24:27
A jak k tomu došlo?
:24:29
Zeptal se mì, jestli mám ráda jazz.
Øekla jsem, že ano...

:24:32
...a on navrhl, že se veèer
sejdeme v jazzovém klubu.

:24:37
- Já mám taky rád jazz.
- Tebe nepozval.

:24:40
Proè se do práce voníš?
:24:44
- Protože se cítím líp.
- Vèera ses nevonìla.

:24:47
Pøestaò se chovat
jako malé dítì.

:24:50
Au! Moje oko!
:24:53
Zlatíèko, jsi v poøádku?
:24:55
- Vypadám na to?
- Ukaž, podívám se.

:24:59
Nic tam nevidím.

náhled.
hledat.