Living in Oblivion
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:29:01
Dnes si užijeme trochu sexu.
:29:03
Stojí tam jenom:
"Ellen a Damian se políbí."

:29:06
Tak to bude polibek se sexem.
:29:09
Mám rád Ellen.
:29:11
- Je to mùj typ.
- Jo, a proè?

:29:15
Je... Je krásná.
:29:17
Je elegantní.
A trochu praštìná.

:29:22
Možná jí dám roli.
:29:25
Jo, brzy zaènu dìlat vlastní film.
:29:28
- Celoveèerní.
- Fakt?

:29:31
Pøeèti si scénáø.
:29:33
Je to jak šitý na Palomina.
:29:36
Chci mu to navrhnout na obìdì.
:29:39
- Možná až po nìm.
- Dobøe.

:29:41
Musím být neodbytný.
:29:44
Jdeš do toho se mnou?
:29:46
Jistì.
:29:49
Jo? Už jsi nìkdy nìco toèil?
:29:51
Ne.
:29:54
Nevadí.
:29:56
Nìkdy zaèít musíš.
:30:02
Podívej na ty pytle,
co mám pod oèima.

:30:05
Nech to na mnì.
:30:08
To takhle jde?
:30:11
- Pøímo na kùži?
- Jen klid.

:30:14
- Co to sakra dìláš?
- Vyhlazuju jí ple.

:30:18
Poèkej, hned jsem zpátky.
:30:22
- Jak ses tu dostala?
- Vzala jsem si taxi.

:30:26
Protože jsme pøed tvým barákem
èekali asi pùl hodiny.

:30:29
Promiò, Nicku. Promiò.
:30:31
Nìco mi do toho pøišlo
a nestihla jsem zavolat.

:30:36
Vypadám jak nána.
:30:38
To øíkᚠkvùli tomu, co mᚠna oblièeji.
:30:41
Asi jsem mìla vèera veèer zùstat doma.
Nesnáším jazz.

:30:46
Já vypadám tak blbì.
:30:49
- Ne, nevypadáš.
- Neøíkej blbosti, Nicku.

:30:52
Neøíkám. Jsi nádherná.
:30:57
Hej!
:30:59
Jak ses sem dostala, Nicole?

náhled.
hledat.