Living in Oblivion
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:03:02
- Stop!
- Nìjaké pøipomínky, Nicku?

1:03:05
Ano, nìkolik.
1:03:07
Bylo to... bylo to dobré.
1:03:09
Tito, bylo to opravdu dobré.
Nebylo vám do smíchu?

1:03:12
- Já jsem se smál.
- Asi jsem to nepostøehl.

1:03:15
Mùžete se smát víc. Ano?
1:03:17
A Ellen... buï trochu víc napjatá,
až ho uvidíš.

1:03:21
- Já myslela, že ho nevidím.
- No, možná ho trochu vidíš.

1:03:26
Tak poèkej. Vidím ho, nebo ne?
1:03:28
- Vidíš ho.
- Jo. Tak proè to napìtí?

1:03:31
- Myslím, jako... Kdo je Toto?
- Tito.

1:03:34
- Co jsem to øekla?
- Toto.

1:03:38
- Tito, promiòte. Nevím, proè to dìlám.
- Ellen, soustøeï se.

1:03:43
Vzpomeò si, že zítra
si bereš Damiana.

1:03:46
Jsi trochu nesvá, a proto
se ti zdá ten sen.

1:03:48
Øíkejme tomu sen o úzkosti.
A Tito tady pøedstavuje úzkost. Ano?

1:03:53
- Jedoduché, ne?
- Dobøe. Zkusíme to.

1:03:55
Jo, a Bobe, teï už udìlej
opravdový kouø, ano?

1:03:58
- Ano?
- Jo, více kouøe.

1:04:00
Dobrá! Všichni se uvolníme.
1:04:03
Poøád si myslím, že by to
bylo lepší z ruky.

1:04:05
Ano, ale nechci to z ruky.
Chci to ze stativu.

1:04:07
- Kde je mùj sešit, Wando?
- Už je na cestì.

1:04:09
- Tak jo. Klapka, Wando.
- Puste zvuk.

1:04:12
- Jede.
- Kamera.

1:04:14
- Kamera jede.
- Scéna 6 podruhé.

1:04:17
Akce!
1:04:20
Mám takový hlad.
1:04:36
- Stop!
- Støih.

1:04:39
- Zase, Nicku?
- Ano.

1:04:41
Dobøe, hned budeme pokraèovat.
1:04:43
Ellen. Myslím, že už to bylo lepší.
1:04:46
Promiò, ale nebylo.
Všechno mi to pøipadá nevìrohodné.

1:04:49
Není to nevìrohodné!
Je to skuteènost!

1:04:52
Pamatuj si, že to jablko chceš, ano?
1:04:54
Tito, ten smích na konci
by šel ještì zdùraznit.

1:04:57
Jaký druh smíchu?
1:04:59
- Prostì smích.
- Pøedveïte mi to.


náhled.
hledat.