Living in Oblivion
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:04:00
Dobrá! Všichni se uvolníme.
1:04:03
Poøád si myslím, že by to
bylo lepší z ruky.

1:04:05
Ano, ale nechci to z ruky.
Chci to ze stativu.

1:04:07
- Kde je mùj sešit, Wando?
- Už je na cestì.

1:04:09
- Tak jo. Klapka, Wando.
- Puste zvuk.

1:04:12
- Jede.
- Kamera.

1:04:14
- Kamera jede.
- Scéna 6 podruhé.

1:04:17
Akce!
1:04:20
Mám takový hlad.
1:04:36
- Stop!
- Støih.

1:04:39
- Zase, Nicku?
- Ano.

1:04:41
Dobøe, hned budeme pokraèovat.
1:04:43
Ellen. Myslím, že už to bylo lepší.
1:04:46
Promiò, ale nebylo.
Všechno mi to pøipadá nevìrohodné.

1:04:49
Není to nevìrohodné!
Je to skuteènost!

1:04:52
Pamatuj si, že to jablko chceš, ano?
1:04:54
Tito, ten smích na konci
by šel ještì zdùraznit.

1:04:57
Jaký druh smíchu?
1:04:59
- Prostì smích.
- Pøedveïte mi to.

1:05:02
Dobøe.
1:05:06
Možná nìco jako...
1:05:09
Nìco takového.
1:05:12
- Jasný?
- Tito, Ellen... je to sen.

1:05:15
Nedává žádný smysl.
1:05:17
Smích jenom prohloubí
nᚠpocit...

1:05:19
...úzkosti.
1:05:22
Pøesnì tak.
Wolfe, co ty na to?

1:05:24
Myslím, že by to mìlo být z ruky.
1:05:27
Zatracenì!
Nebude to z ruky!

1:05:29
Chci to ze stativu!
Tak už na to zapomeò!

1:05:31
A co je sakra s tím kouøem, Bobe?
1:05:33
Mᚠv tý mašinì krysy nebo co?
1:05:36
Pravá záklopka se neotevøela.
Už jsem to spravil. Teï už kouø bude.

1:05:41
- Dobøe. Wando, klapka.
- Pøipravte se.

1:05:44
- Nicku, chci s tebou mluvit.
- Co je?!

1:05:47
Mezi ètyøma oèima.
1:05:49
Dobøe. Pohov.
1:05:51
- Všichni zùstaòte na místech.
- Ty, Bobe, ten kouø...

1:05:54
- Nerad se s tebou hádám, Nicku.
- Nelíbí se mi, jak trucuješ.

1:05:58
- Já netrucuju.
- Jasnì, že ano!


náhled.
hledat.