Lord of Illusions
prev.
play.
mark.
next.

:22:09
Cine e acolo?
:22:18
Uºor.
:22:29
M-am gândit uneori...
:22:31
dacã aº fi avut altã meserie...
:22:35
aº fi fost chirurg.
:22:41
Sã pot sã vindec
cu o micã tãieturã.

:22:52
Vãd cã ochii tãi îþi fac probleme.
:22:58
-Te rog.
-Aº putea sã-i scot afarã.

:23:02
Nu face asta.
:23:04
Atunci spune-mi unde e îngropat Nix.
:23:06
Nu ºtiu.
:23:18
Stai! Stai!
:23:25
Îþi spun.
:23:27
Oh, o sã faci mai mult de atât.

prev.
next.