Lord of Illusions
prev.
play.
mark.
next.

:21:03
-Aºa Nix nu o s-o mai caute pe ea.
-L-am trãdat.

:21:07
Dar ea l-a împuºcat. Dacã
aº fi Nix, asta m-ar enerva un pic.

:21:12
Nu ºtiu ce altceva aº fi putut sã fac.
:21:14
Ajutã-mã.
:21:18
Uite...
:21:24
dacã Nix se întoarce din morþi...
:21:26
atunci este un fel de zeu...
:21:29
ºi o sã te gãseascã
oriunde te-ai ascunde.

:21:33
Dar dacã este
numai un fals profet...

:21:37
poþi sã înscenezi cea mai
spectaculoasã reântoarcere din istorie.

:22:09
Cine e acolo?
:22:18
Uºor.
:22:29
M-am gândit uneori...
:22:31
dacã aº fi avut altã meserie...
:22:35
aº fi fost chirurg.
:22:41
Sã pot sã vindec
cu o micã tãieturã.

:22:52
Vãd cã ochii tãi îþi fac probleme.
:22:58
-Te rog.
-Aº putea sã-i scot afarã.


prev.
next.