Lord of Illusions
prev.
play.
mark.
next.

1:21:02
Dar dacã este
numai un fals profet...

1:21:06
poþi sã înscenezi cea mai
spectaculoasã reântoarcere din istorie.

1:21:38
Cine e acolo?
1:21:47
Uºor.
1:21:59
M-am gândit uneori...
1:22:00
dacã aº fi avut altã meserie...
1:22:04
aº fi fost chirurg.
1:22:11
Sã pot sã vindec
cu o micã tãieturã.

1:22:21
Vãd cã ochii tãi îþi fac probleme.
1:22:27
-Te rog.
-Aº putea sã-i scot afarã.

1:22:31
Nu face asta.
1:22:33
Atunci spune-mi unde e îngropat Nix.
1:22:35
Nu ºtiu.
1:22:47
Stai! Stai!
1:22:55
Îþi spun.
1:22:56
Oh, o sã faci mai mult de atât.

prev.
next.