Lord of Illusions
prev.
play.
mark.
next.

:22:00
nieèo hrozné.
:22:04
Puritán...
:22:09
Kto je to?
:22:16
Kurva.
:22:37
Èo ste tam robili?
:22:39
Som súkromný detektív.
:22:40
Najali ma, aby som pár dní sledoval
chlapíka menom Tapert.

:22:44
- Poisovací podvod.
- Tapert...

:22:47
Takže teraz máme Taperta,
Butterfielda...

:22:50
Tapert nemá s týmto niè spoloèné.
:22:52
Prišiel si da iba vyvešti.
:22:57
Je za tým nieèo iné.
:23:00
Nepoèuli ste o niekom,
koho volajú Puritán?

:23:03
To je pre mòa novinka.
Pozrieme sa na neho.

:23:07
Kde kurva zmizol?
:23:08
Vstal a odšiel...
:23:11
Po takom páde
musel ma zlomenú polovicu kostí.

:23:16
Nemyslím, že by to rozchodil.
:23:23
D'Amour.
:23:24
Odkia¾ poznám to meno?
:23:28
Poznám ho.
:23:30
Vidiel som ho v televízii.
:23:32
Nejaké diea bolo posadnuté
a on zachránil tomu bastardovi život.

:23:36
Kòaz...
:23:38
Nie.
:23:45
Je to len chlapík,
:23:48
èo má na také sraèky nos.
:23:51
Ako ty.
:23:56
Nechcem, aby mi skrížil cestu.
:23:58
Neskríži.

prev.
next.