Lord of Illusions
prev.
play.
mark.
next.

:30:00
Svojho èasu som skúšal všelièo.
:30:03
Katolík, Hinduista, Moonista.
:30:08
Spasite¾ov nikdy nie je dos...
:30:14
Kto je to?
:30:17
Swannova manželka.
:30:27
Chcem, aby ste mi pomohli...
Pomohli môjmu manželovi.

:30:30
Má problém. Súvisí to s èlovekom,
ktorého pred vami zavraždili.

:30:36
Myslím, že Philip verí
všetkým tým veciam s tarotovými kartami.

:30:40
Vy nie?
:30:42
Ja si myslím,
že každý je sám strojcom svojho osudu.

:30:47
Dobre. A akú to má súvislos?
:30:49
To presne neviem.
:30:51
Philip nerád hovorí o minulosti.
:30:54
Preèo nie?
:31:00
Je dos tajnostkár.
:31:04
A vy sa nepýtate?
:31:08
Žijeme trochu inak, ako ostatní ¾udia.
:31:11
Ale zdá sa, že vám na òom stále záleží.
:31:14
Tento rozhovor by nebol,
keby mi nezáležalo.

:31:19
Swann je jeden
z najmimoriadnejších ¾udí.

:31:24
Neveríte mi?
:31:26
Je iluzionista.
To nie je presne mozgová chirurgia.

:31:30
Prepáète. Pýtali ste sa.
:31:35
Nie, máte pravdu.
:31:39
Mohol by nieèo viac.
:31:42
Možno ove¾a viac.
:31:45
Ale èlovek obèas pochybí.
Dokonca aj dobrý èlovek.

:31:48
- Ve¾a peòazí, ve¾a slávy.
- Kde to mám podpísa?

:31:55
Zoberiete tú prácu, pán D'Amour?
:31:58
- Harry.
- Harry.


prev.
next.