Lord of Illusions
prev.
play.
mark.
next.

:47:00
To povedzte vy mne...
:47:03
Nie?
:47:05
Vidím to tak,
že máte nejakú teóriu.

:47:07
Mám ve¾a teórií.
:47:09
Rád by som niektorú z nich poèul.
:47:12
Nie!
:47:14
Už nepoviem ani slovo.
:47:16
Wilder, ty starý blázon.
:47:18
Tento muž je novinár.
:47:20
Nie, nie som novinár.
Chcem len vedie nieèo o Swannovi.

:47:23
Bol to netvor.
:47:25
Všetko èo robil, bolo poškvrnené.
:47:28
- A èím?
- Zlom!

:47:30
Bol zosobnením zla.
:47:35
Ideme?
:47:39
Nezhovárajte sa s týmto mužom,
ak si naïalej prajete moju spoloènos.

:47:44
Ten skvelý prízvuk.
Èo je to, Brooklyn?

:47:46
Pojebte sa, dobre?
:48:04
Harry.
:48:26
Musím by opatrný.
:48:28
- Ak ma Vinovich uvidí s tebou...
- Èo chceš, Billy?

:48:32
Poèul som meno.
:48:35
Niekto tu nieèo šepkal.
:48:37
Kto?
:48:39
Nix.
:48:40
Nix...
:48:43
Je už màtvy,
ale myslím, že Swann bol jeho žiak.

:48:46
Kto o òom hovoril?
:48:48
Vinovich.
:48:50
Ale tento most si už spálil.
:48:56
Moja vizitka.
:48:59
Ve¾a šastia.

prev.
next.