Lord of Illusions
prev.
play.
mark.
next.

:46:01
Je to viac, než zábava.
:46:03
Otvárame ¾udské mysle.
:46:05
Prinášame zázraky spä do ich
biednych malých životov.

:46:10
Sú to ale falošné zázraky.
:46:12
Houdini veril, že má duchovného vodcu.
:46:15
A vy tomu veríte?
:46:16
Ja verím,
:46:18
že chodíme po úzkej ceste...
:46:21
medzi...
:46:23
Nebom a peklom?
:46:24
Zbožnosou a klamom.
:46:27
Takže niekedy...
:46:29
...sú tie zázraky skutoèné.
:46:32
Nie. Vždy sú falošné.
:46:34
Svätci, spasitelia,
všetci boli iba iluzionisti.

:46:37
Viete chodi po vode?
:46:39
Viem zopakova každý zázrak,
ktorý bol kedy vykonaný,

:46:44
ak sa na to pripravím.
:46:46
Aj nejaký Swannov?
:46:51
- Nebol až tak dobrý.
- Skutoène?

:46:53
To je sranda.
Poèul som, že bol jeden z najlepších.

:46:56
Keï bol taký dobrý,
ako to, že je màtvy?

:47:00
To povedzte vy mne...
:47:03
Nie?
:47:05
Vidím to tak,
že máte nejakú teóriu.

:47:07
Mám ve¾a teórií.
:47:09
Rád by som niektorú z nich poèul.
:47:12
Nie!
:47:14
Už nepoviem ani slovo.
:47:16
Wilder, ty starý blázon.
:47:18
Tento muž je novinár.
:47:20
Nie, nie som novinár.
Chcem len vedie nieèo o Swannovi.

:47:23
Bol to netvor.
:47:25
Všetko èo robil, bolo poškvrnené.
:47:28
- A èím?
- Zlom!

:47:30
Bol zosobnením zla.
:47:35
Ideme?
:47:39
Nezhovárajte sa s týmto mužom,
ak si naïalej prajete moju spoloènos.

:47:44
Ten skvelý prízvuk.
Èo je to, Brooklyn?

:47:46
Pojebte sa, dobre?

prev.
next.