Lord of Illusions
prev.
play.
mark.
next.

:45:02
Ak ste poznali Swanna,
urèite poznáte Vinovicha.

:45:06
Áno.
:45:07
Vinovich poznal Swanna dlho,
dlho predtým.

:45:10
Hovoril nieèo o drogách
a iných sraèkách.

:45:14
Môžem sa vás nieèo opýta?
...Walter...

:45:18
Chcel by som sa chví¾u
pohybova medzi vami.

:45:23
No, mágovia sú
pekná tajnostkárska tlupa...

:45:28
Myslím, že to je len otázka toho,
koho poznáte?

:45:32
Pravdu povediac, nikoho.
:45:37
No èo...
Mòa už poznáš...

:45:42
Tam dole je takzvaný repozitár.
:45:47
Za týmito zamknutými dverami...
:45:49
ležia všetky tajomstvá mágie,
èo ¾udia poznajú.

:45:53
- Bol si tam už niekedy?
- Ja? Nie.

:45:55
Nie, sú len tri k¾úèe.
:45:57
Samozrejme, jeden má Vinovich.
:46:01
Je to viac, než zábava.
:46:03
Otvárame ¾udské mysle.
:46:05
Prinášame zázraky spä do ich
biednych malých životov.

:46:10
Sú to ale falošné zázraky.
:46:12
Houdini veril, že má duchovného vodcu.
:46:15
A vy tomu veríte?
:46:16
Ja verím,
:46:18
že chodíme po úzkej ceste...
:46:21
medzi...
:46:23
Nebom a peklom?
:46:24
Zbožnosou a klamom.
:46:27
Takže niekedy...
:46:29
...sú tie zázraky skutoèné.
:46:32
Nie. Vždy sú falošné.
:46:34
Svätci, spasitelia,
všetci boli iba iluzionisti.

:46:37
Viete chodi po vode?
:46:39
Viem zopakova každý zázrak,
ktorý bol kedy vykonaný,

:46:44
ak sa na to pripravím.
:46:46
Aj nejaký Swannov?
:46:51
- Nebol až tak dobrý.
- Skutoène?

:46:53
To je sranda.
Poèul som, že bol jeden z najlepších.

:46:56
Keï bol taký dobrý,
ako to, že je màtvy?


prev.
next.