Lord of Illusions
prev.
play.
mark.
next.

:44:01
Škótsku s ¾adom.
:44:05
Kde ste sa to nauèili?
:44:07
Oh, toto?
Narodil som sa s tým.

:44:12
Ste profesionál, alebo ste prišli
iba na vystúpenie?

:44:17
Tak trochu oboje.
:44:19
Poznám ve¾a mladých, èo tu bývajú,
:44:22
ale vás nepoznám.
:44:23
Som z New Yorku.
:44:26
Prišiel som si pozrie Swanna.
:44:30
Ah áno, Swann. Swann.
:44:33
Taká tragédia...
:44:36
Tunajší ¾udia hovoria,
že to bola iba otázka èasu.

:44:41
Ve¾a riskoval?
:44:43
Bude lepšie, ak tomu uveríte.
:44:44
Ve¾a riskoval.
:44:47
Mimochodom, volám sa Walter Wilder.
:44:50
No nie, Valter Wilder?
:44:51
Drahý chlapèe, ja osobne...
:44:55
Zoberte si pár kariet
a skúste tento nezmysel.

:44:59
No...
Ak ste...

:45:02
Ak ste poznali Swanna,
urèite poznáte Vinovicha.

:45:06
Áno.
:45:07
Vinovich poznal Swanna dlho,
dlho predtým.

:45:10
Hovoril nieèo o drogách
a iných sraèkách.

:45:14
Môžem sa vás nieèo opýta?
...Walter...

:45:18
Chcel by som sa chví¾u
pohybova medzi vami.

:45:23
No, mágovia sú
pekná tajnostkárska tlupa...

:45:28
Myslím, že to je len otázka toho,
koho poznáte?

:45:32
Pravdu povediac, nikoho.
:45:37
No èo...
Mòa už poznáš...

:45:42
Tam dole je takzvaný repozitár.
:45:47
Za týmito zamknutými dverami...
:45:49
ležia všetky tajomstvá mágie,
èo ¾udia poznajú.

:45:53
- Bol si tam už niekedy?
- Ja? Nie.

:45:55
Nie, sú len tri k¾úèe.
:45:57
Samozrejme, jeden má Vinovich.

prev.
next.