Lord of Illusions
prev.
play.
mark.
next.

1:05:00
Jennifer Desideriovú, napríklad.
1:05:04
Dnes odpoludnia sa hodila pod auto.
1:05:12
Preèo mi nepoviete pravdu?
1:05:20
Nix viedol nejaký kult, však?
1:05:24
Nieèo ako Charlie Manson?
1:05:27
Myslím, že nieèo väèšie.
1:05:30
Bol ozajstným mágom, však?
1:05:32
Swann hovoril, že vedel robi rôzne veci.
1:05:35
Napríklad?
1:05:37
Vedel lieta, prehadzova si oheò...
1:05:41
a vedel sa dosta do ¾udských myslí...
1:05:44
Mohli potom vidie rôzne veci.
1:05:45
- Hrozné veci.
- Aké veci?

1:05:47
Neviem.
1:05:50
- Nauèil nieèo z toho Swanna?
- Áno, nieèo z toho.

1:05:54
Ale Swann nechcel robi ilúzie.
1:05:57
Robil mágiu.
1:05:59
Áno.
1:06:01
Èo? Myslíte, že to chcel
použi na lieèenie rakoviny,

1:06:05
na èom by zarobil milióny?
1:06:08
- Pozrite, povedala som vám.
- Dobre. Viem. Prive¾a rozprávok.

1:06:11
Vedel sa dosta do mysle komuko¾vek,
teda aj do vašej.

1:06:14
Oh, jebem na teba.
1:06:16
Hovorili ste, že nie ste s ním z lásky.
1:06:18
Nebola som.
1:06:20
Tak preèo?
1:06:23
Tak o èo tu do pekla išlo?
1:06:28
- Bola som mu vïaèná.
- Za èo?

1:06:31
Za všetko èo mám, som vïaèná jemu.
1:06:41
A on ma miloval.
1:06:44
Nie vždy to dával najavo,
ale cítil to.

1:06:46
Myslíte, že Nix sa vrátil, však?
1:06:54
A nie?
1:06:58
Nemôžem ti pomôc,
kým mi nepovieš pravdu!


prev.
next.