Lord of Illusions
prev.
play.
mark.
next.

1:06:01
Èo? Myslíte, že to chcel
použi na lieèenie rakoviny,

1:06:05
na èom by zarobil milióny?
1:06:08
- Pozrite, povedala som vám.
- Dobre. Viem. Prive¾a rozprávok.

1:06:11
Vedel sa dosta do mysle komuko¾vek,
teda aj do vašej.

1:06:14
Oh, jebem na teba.
1:06:16
Hovorili ste, že nie ste s ním z lásky.
1:06:18
Nebola som.
1:06:20
Tak preèo?
1:06:23
Tak o èo tu do pekla išlo?
1:06:28
- Bola som mu vïaèná.
- Za èo?

1:06:31
Za všetko èo mám, som vïaèná jemu.
1:06:41
A on ma miloval.
1:06:44
Nie vždy to dával najavo,
ale cítil to.

1:06:46
Myslíte, že Nix sa vrátil, však?
1:06:54
A nie?
1:06:58
Nemôžem ti pomôc,
kým mi nepovieš pravdu!

1:07:02
- Nemôžeš mi pomôc.
- To nevieš!

1:07:19
Niè sa ti nestane.
1:07:24
Niè?
1:07:28
Niè, èo by si nechcela.

prev.
next.