Lord of Illusions
prev.
play.
mark.
next.

1:17:02
To je to, pred èím sa ukrývaš?
1:17:05
Urobil som to pre Dorotheu.
1:17:07
Áno?
1:17:11
Teraz keï som màtvy,
je mimo nebezpeèenstva.

1:17:15
- Takže Nix ju nebude h¾ada.
- Zradil som ho.

1:17:19
Ale ona ho zastrelila. Keby som bol Nix,
toto by ma dos nasralo.

1:17:24
Neviem, èo mám ešte urobi.
1:17:26
Pomôž mi.
1:17:30
Pozri...
1:17:35
Ak Nix vstal z màtvych,
1:17:37
je teraz akýmsi bohom.
1:17:40
A nájde a, kamko¾vek kurva pôjdeš.
1:17:43
Ale ak je to iba ïa¾ší
falošný Mesiáš,

1:17:47
tak sa priprav
na najväèší comeback v dejinách.

1:18:18
Kto je tam?
1:18:27
K¾ud.
1:18:38
Obèas si myslím,
1:18:39
že som sa minul v povolaní.
1:18:43
Mal som by chirurg.
1:18:49
Vedie lieèi jediným malým rezom...
1:18:57
Nie!
1:18:59
Možno sú tvojim najväèším problémom oèi.

prev.
next.