Lord of Illusions
prev.
play.
mark.
next.

1:21:04
Clemencia?
1:21:39
Je tu niekto?
1:21:59
Je mi ¾úto.
1:22:01
Ježiši, Valentin!
1:22:05
Je mi ¾úto.
1:22:09
Nie!
1:22:17
Môžem robi ve¾a zvláštnych vecí,
D'Amour.

1:22:19
To ale vieš.
1:22:24
Rád sa hrám s ¾udskými mys¾ami.
1:22:26
To je to najlepšie, èo vieš robi?
1:22:28
Dôležité je odvráti na nieko¾ko minút
ich pozornos od banality.

1:22:33
To koniec koncov nie je tak ve¾a.
Nakoniec aj tak všetci zomrú.

1:22:37
A ty snáï nie?
1:22:42
Chystám sa odhali tajomstvá vesmíru.
1:22:48
Preto sa mi páèil Nix.
1:22:51
S¾úbil mi všetky vysvetlenia.
1:22:53
Ale nemal ich.
1:22:56
Nieèo mal.
1:22:57
Ukázal mi, ako ohýba pravidlá.

prev.
next.