Lord of Illusions
prev.
play.
mark.
next.

1:22:01
Ježiši, Valentin!
1:22:05
Je mi ¾úto.
1:22:09
Nie!
1:22:17
Môžem robi ve¾a zvláštnych vecí,
D'Amour.

1:22:19
To ale vieš.
1:22:24
Rád sa hrám s ¾udskými mys¾ami.
1:22:26
To je to najlepšie, èo vieš robi?
1:22:28
Dôležité je odvráti na nieko¾ko minút
ich pozornos od banality.

1:22:33
To koniec koncov nie je tak ve¾a.
Nakoniec aj tak všetci zomrú.

1:22:37
A ty snáï nie?
1:22:42
Chystám sa odhali tajomstvá vesmíru.
1:22:48
Preto sa mi páèil Nix.
1:22:51
S¾úbil mi všetky vysvetlenia.
1:22:53
Ale nemal ich.
1:22:56
Nieèo mal.
1:22:57
Ukázal mi, ako ohýba pravidlá.
1:23:00
Malá levitácia,
nieko¾ko vecí s ohòom.

1:23:02
- To je všetko?
- Nie.

1:23:05
Na koniec, keï sme ho už mali,
dostal sa do mojej hlavy.

1:23:09
Ukázal mi, ako naozaj vyzeráme,
keï zhodíme masky.

1:23:13
Blato. Sraèky.
1:23:16
A ty si mu uveril?
1:23:18
Videl som to na vlastné skurvené oèi!
1:23:21
To je jeho najlepší trik:
Žiadna ilúzia, iba pravda.

1:23:27
Si na to pripravený?
1:23:39
Skôr si myslím, že nie.

prev.
next.